Uprawnieni do świadczeń z Funduszu są pracownicy i byli pracownicy oraz członkowie rodzin uprawnieni do renty rodzinnej, a także wykonujący pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy pod warunkiem podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. agenci, osoby wykonujące pracę nakładczą) z wyłączeniem małżonka, krewnych i powinowatych pracodawcy. W razie niewypłacalności pracodawcy nie zaspokojone roszczenia pracownicze podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu, a mianowicie: 1) w pełnej wysokości jednorazowe odszkodowanie pieniężne należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, 2) wynagrodzenie za pracę (również za czas niezawinionego przestoju oraz za czas niezdolności do pracy z powodu choroby) za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności (lub termin ustania stosunku pracy) w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w kraju z poprzedniego kwartału ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Po wystąpieniu niewypłacalności pracodawca, syndyk masy upadłości, likwidator lub inna osoba sporządza zbiorczy wykaz nie zaspokojonych należności i przedkłada go kierownikowi wojewódzkiego urzędu pracy, który po zbadaniu sprawy przekazuje środki finansowe na wypłatę tych roszczeń, działając w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.