Wskaźnik kosztów sprzedaży uzyskamy dzieląc koszty własne sprzedaży poprzez przychody netto sprzedaży. Pożądane jest by wartość tego wskaźnika była możliwie niska i/lub z tendencją malejącą. Wskaźnik ten podobnie jak np. wskaźnik ściągania należności czy wskaźnik obrotów aktywów należą do jednych z najistotniejszych parametrów oceny aktywności przedsiębiorstwa. Analiza aktywności przedsiębiorstwa wskazuje na efektywność zarządzania majątkiem spółki, poprzez ukazanie wielkości zysku z zainwestowanego przez inwestorów kapitału.
Analiza finansowa to również, między innymi, ocena płynności przedsiębiorstwa. Może się zdarzyć, że firma generuje duże zyski ? są one jednak oddalone w czasie. W wyniku takiej sytuacji przedsiębiorstwo może być niewypłacalne w krótkim okresie, co zmniejsza jego wiarygodność. Dlatego też wskaźniki płynności są skrupulatnie liczone i ocenianie zarówno przez zarząd przedsiębiorstwa jak i potencjalnych inwestorów. Wskaźniki płynności liczy się dla różnych horyzontów czasowych.