Komputery

STRUKTURA ZAPISU

Struktura zapisu informacji w pamięciach taśmowych, dyskowych i bębnowych jest identyczna. Informacje są zapisywane lub odczytywane szeregowo, tj. zgodnie z kolejnością zapisu w obrębie danego bloku informacji. Urządzenia wejściowo-wyjściowę – to sprzęt umożliwia­jący wymianę informacji i danych między użytkownikiem...

URZĄDZENIA WEWNĘTRZNE KOMPUTERA

Pierwsze z nich są stosowane w celu rozszerzenia ogól­nej pojemności pamięci systemów liczących. W stosunku do pamięci operacyjnych są to urządzenia wolniejsze, ale znacznie tańsze. Najbardziej rozpowszechnione w dużych systemach komputerowych są pamięci taśmowe, dyskowe i bębnowe, natomiast w...

OBOK PODZIAŁU KANAŁÓW

Obok podziału kanałów na podstawie liczby równocześ­nie prowadzonych transmisji można także klasyfikować je według stopnia ich automatyczności. Wtedy wyróżnia się kanały w pełni automatyczne, o bezpośrednim dostępie do pamięci operacyjnej, oraz kanały o częściowej autono­mii. Z punktu widzenia pamięci...

KOMPLIKACJA ZAGADNIENIA

Zagadnienie to komplikuje się wówczas, gdy wśród rozkazów programów pojawiają się operacje wprowadzania i wyprowadzania informacji. Operacje te angażują odpowiednie urządzenia wejścia i wyjścia komputera, które działają znacznie wol­niej niż elektroniczne układy procesora. Oznacza to, że pewna część czasu...

MECHANIZM OBSŁUGI

Aby to zapewnić, wykorzystuje się mechanizm zwany podziałem czasu, który powoduje, że w następują­cych po sobie bardzo krótkich odcinkach czasu sterowanie przydziela procesor wraz z pamięcią operacyjną kolejnym programom oczekującym w kolejce. Długość wspomnia­nego odcinka czasu jest dobrana tak,...

REALIZOWANE ROZKAZY

Rozkazy realizowane przez procesory dzielimy na na­stępujące grupy:sterujące, które naruszają normalny tok podejmowa­nia rozkazów z pamięci operacyjnej przez zmianę zawar­tości licznika rozkazów; przesłań międzyrejestrowych, pozwalających prze­nosić zawartości jednych rejestrów do innych; arytmetyczne i logiczne wykorzystywane do przet­warzania informacji zapisanej...

UKŁAD STEROWANIA

Najczęściej rozkaz określa rodzaj operacji, jaka ma być wykonywana, oraz adresy danych, które biorą w niej udział. Każdy rozkaz jest przesyłany do układu sterowania procesora, gdzie podlega zdekodowaniu, po czym jest generowana sekwencja sygnałów powodujących jego wykonanie. W operacji...

PRZESYŁANIE INFORMACJI

Operację przesyłania informacji do pamięci nazywa się zapisem do pamięci, a przesyłanie z pamięci – odczytem. W najczęściej spotykanych komputerach czas potrzebny na odczytanie słowa z pamięci lub przesłanie go do niej wynosi ok. 10 6 s. Oznacza to,...

SKUTECZNA ELIMINACJA

Rozwiązanie to skutecznie eliminuje niemal wszelkie przestoje procesora i urządzeń zewnętrznych w czasie realizacji zadań obliczeniowych. Mimo to nie jest ono pozbawione istotnych mankamentów. Do nich zalicza się m.in. to, że zadanie, którego realizacja została zaini­cjowana, musi być wykonane...

EFEKTYWNOŚĆ ROZWIĄZANIA

Praca w trybie wsadowym polega na wprowadzeniu do pamięci komputera od razu całego zestawu programów, które pochodzą od różnych użytkowników. Zestaw taki nazywa się wsadem. Praca w tym trybie przebiega w następujących fazach: gromadzenia zadań obliczeniowych; tworzenia tzw. wsadu,...

Latest News

Medal Fieldsa – matematyczny Nobel przyznany

Niemiecki matematyk Peter Scholze z Uniwersytetu w Bonn – na zdjęciu powyżej – został jednym z czterech zwycięzców prestiżowego...

Cisco Express Catalyst 500 Series – jak przywrócić do ustawień fabrycznych?

Przywracanie do ustawień fabrycznych z poziomu GUI jest proste. Ale co zrobić w sytuacji, gdy nie mamy dostępu do GUI Device Manager’a, mało tego...

Jak wykonać zdjęcie Startrails, obróbka w Photoshop

Startrails: fotografia gwiazd w ruchu. Jak wykonać takie zdjęcie, oraz jak przygotować się do pasjonujących obserwacji badających ciągły ruch gwiazd na sferze niebieskiej? Miejsce obserwacji Najoczywistsza...

Jak dodać kod śledzenia Google Analytics

Aby utworzyć konto Google Analytics, po pierwsze musimy się zarejestrować w Google na stronie Google Analytics. W tym celu w prawym górnym rogu ekranu...

Przelot asteroidy Florence obok Ziemi

1 września 2017 roku obok Ziemi przeleci asteorida Florence. Najkrótszy dystans jaki będzie dzielił planetkę od naszej planety to ok. 7 mln km, co...