Komputery należące do tej grupy pozwalają na zmniejszenie rozmiarów programów użytkowych dzięki istnieniu daleko posuniętej odpowiedzialności między źródłową postacią rozkazu i pojedynczą instrukcją maszy­nową. Tymczasem idea komputerów o zredukowanej liś­cie rozkazowej wynika z dążenia do skrócenia czasu reali­zacji programów przez uproszczenie pracy centralnego procesora.Drugi kierunek zmian wyznaczają rozwiązania wykorzy­stujące wektorowe typy danych w celu przyspieszenia czasu trwania obliczeń (zwłaszcza na potrzeby prac naukowo-badawczych). Prototypem rozwiązań technicz­nych i architektonicznych w tym obszarze był komputer CRAY-I zbudowany w 1975 r.Trzecim, wśród najważniejszych, kierunkiem zmian jest zastosowanie mikroprocesorów, które umożliwiają rozsze­rzenie obszaru wykorzystywania technologii wieloproce­sorowych, a tym samym – przyczyniają się do podniesie­nia efektywności działania całych systemów cyfrowych. Niezależnie jednak od stopnia i zakresu wpływu poszczególnych wyznaczników na aktualny stan rozwoju komputerów, można stwierdzić że ogólny cykl zmian obejmuje następujące etapy: komputer o minimalnej liście rozkazów, komputer o zredukowanej liście rozkazów.