Aby to zapewnić, wykorzystuje się mechanizm zwany podziałem czasu, który powoduje, że w następują­cych po sobie bardzo krótkich odcinkach czasu sterowanie przydziela procesor wraz z pamięcią operacyjną kolejnym programom oczekującym w kolejce. Długość wspomnia­nego odcinka czasu jest dobrana tak, aby w czasie jego trwania możliwa była realizacja optymalnej liczby rozka­zów. Po zakończeniu każdego z omawianych odcinków czasu, następuje przerwanie realizowanego programu, zwolnienie wykorzystywanych obszarów pamięci opera­cyjnej i przydzielenie procesora oraz pamięci operacyjnej pierwszemu z oczekujących w kolejce programów.Problem przydziału następujących po sobie odcinków czasu kolejnych programów jest rozwiązywany za pomocą wbudowanego w sterowanie procesora mechanizmu ob­sługi przerwań. Mechanizm ten wykorzystuje rejestr spe­cjalnego przeznaczenia zwany rejestrem przerwań, który umożliwia kontaktowanie się procesora z pozostałymi zasobami systemu, czyli jego otoczeniem.Mechanizm obsługi przerwań działa według określo­nego algorytmu, w którym można wyróżnić trzy podsta­wowe operacje: zapamiętanie stanu procesora; ustalenie, które ze zgłoszeń (programów) powinno być obsłużone w pierwszej kolejności; zainicjowanie obsługi wybranego zgłoszenia. Optymalną liczbę rozkazów realizowanych w czasie określonego odcinka czasu wyznacza się tak, aby użyt­kownicy poszczególnych programów nie zauważali, że tok realizacji ich programów jest przerywany.