Obok podziału kanałów na podstawie liczby równocześ­nie prowadzonych transmisji można także klasyfikować je według stopnia ich automatyczności. Wtedy wyróżnia się kanały w pełni automatyczne, o bezpośrednim dostępie do pamięci operacyjnej, oraz kanały o częściowej autono­mii. Z punktu widzenia pamięci operacyjnej kanały w pełni automatyczne i procesory niczym się nie różnią. W systemie wejścia-wyjścia ważną rolę odgrywają jed­nostki sterujące urządzeń zewnętrznych komputera. Speł­niają one wszystkie funkcje logiczne niezbędne do wyste­rowania urządzeń, na podstawie sygnałów wysyłanych przez kanał. Zadaniem tych jednostek jest także dopaso­wanie wspomnianych urządzeń do standardów obowiązu­jących przy współpracy z kanałem. Do wielu jednostek sterujących można dołączyć po kilka urządzeń zewnętrz­nych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że kanały mogą obsługiwać do kilkunastu jednostek sterujących, a w systemach liczących zazwyczaj jest kilka kanałów różnego typu, to staje się jasne, że systemy liczące mogą obsługi­wać równocześnie znaczną liczbę użytkowników.