OPARCIE SYSTEMU

Aby system operacyjny mógł tę funkcję właściwie zreali­zować, użytkownik powinien załączać do każdego swego programu informację pozwalającą go identyfikować oraz prowadzić właściwą gospodarkę zasobami systemu. Informacje te są podawane w postaci opisu pracy zleconej systemowi operacyjnemu. Typowy opis pracy zawiera nazwę pracy, wykaz urządzeń wejściowych i wyjściowych oraz pamięci zewnętrznych, podaje warunku wyjątkowe, określa nazwy wykorzystywanych programów biblioteki systemowej, postać wyniku końcowego itp. Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, że reali­zując swoje funkcje, system operacyjny angażuje kompu­ter na czas, który użytkownik może uznać za bezproduk­tywnie stracony. Opinia ta będzie prawdziwa jedynie wtedy, gdy w wyniku działania systemu operacyjnego nie nastąpi automatyzacja wszystkich czynności niezbędnych przy zarządzaniu i operowaniu systemem, a w jej rezultacie wzrost efektywności działania systemu komputerowego.Główne funkcje współczesnych systemów operacyjnych to: sterowanie współpracą elementów sprzętu liczącego;zarządzanie i kontrola wymiany informacji w syste­mie liczącym; sterowanie procesami wejścia-wyjścia; zarządzanie pamięciami; organizacja przebiegu prac użytkowych;konwersacja z operatorem i użytkownikiem; detekcja i korekcja błędów oprogramowania;sygnalizacja i lokalizacja awarii sprzętu.