Operację przesyłania informacji do pamięci nazywa się zapisem do pamięci, a przesyłanie z pamięci – odczytem. W najczęściej spotykanych komputerach czas potrzebny na odczytanie słowa z pamięci lub przesłanie go do niej wynosi ok. 10 6 s. Oznacza to, że w ciągu 1 s można doko­nać 106 odczytów albo zapisów w pamięci operacyjnej.Informacje w PAO są przechowywane w postaci słów. Długość słowa wyrażona liczbą bitów jest różna dla róż­nych komputerów, ale zazwyczaj jest wielkością stałą dla małych systemów (mini- i mikrokomputerów). Systemy duże mają zazwyczaj słowo o zmiennej długości. Wybór długości słowa nie jest przypadkowy, albowiem wpływa decydująco na treść informacji zawartej w pojedynczym słowie oraz na liczbę podstawowych rozkazów realizowa­nych przez komputer. W większości przypadków długość słowa jest uzależniona od dwóch przeciwstawnych czyn­ników: kosztu pamięci (im krótsze słowo, tym tańsza pamięć) oraz kosztu oprogramowania (im bogatsza lista rozkazów, tym tańsze oprogramowanie). Procesor, jako element wykonawczy systemu liczącego, realizuje rozkazy aktualnie wykonywanego programu. Kolejność pobierania rozkazów określa zawartość specjal­nego rejestru zwanego licznikiem rozkazów. Wzmianko­wana zawartość jest traktowana jako adres komórki w pamięci operacyjnej, w której jest przechowywany rozkaz.