Rozkazy realizowane przez procesory dzielimy na na­stępujące grupy:sterujące, które naruszają normalny tok podejmowa­nia rozkazów z pamięci operacyjnej przez zmianę zawar­tości licznika rozkazów; przesłań międzyrejestrowych, pozwalających prze­nosić zawartości jednych rejestrów do innych; arytmetyczne i logiczne wykorzystywane do przet­warzania informacji zapisanej w pamięci operacyjnej; specjalne, które służą do kontaktowania się pro­gramu z urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi (kom­putera, innymi programami itp).Realizacja programów jest jedną z form korzystania z systemu liczącego. Do innych form zalicza się wprowa­dzanie oraz wyprowadzanie informacji. Niezależnie jednak od stosowanej formy korzystania z systemu liczącego, zawsze jest niezbędny dostęp do obszarów (zapisanych lub wolnych) pamięci operacyjnej komputera. W przypad­kach intensywnego wykorzystywania systemu, element ten powoduje, że w celu zapewnienia właściwej realizacji programów niezbędne jest organizowanie kolejki zgłoszeń i obsługi zapotrzebowań dotyczących dostępu do pamięci operacyjnej. Sprawność rozładowywania tej kolejki decy­duje często o globalnej efektywności wykorzystywania systemu liczącego.