Rozwiązanie to skutecznie eliminuje niemal wszelkie przestoje procesora i urządzeń zewnętrznych w czasie realizacji zadań obliczeniowych. Mimo to nie jest ono pozbawione istotnych mankamentów. Do nich zalicza się m.in. to, że zadanie, którego realizacja została zaini­cjowana, musi być wykonane do końca (nawet z przer­wami wynikającymi np. z konieczności dostarczenia potrzebnych danych). Jednakże o poprawności wykony­wania programu oraz o rzetelności uzyskanego wyniku obliczeń możemy sądzić dopiero po jego wyprowadzeniu na zakończenie zadania obliczeniowego. Brak możliwości ingerowania w bieżące procesy obliczeniowe staje się źródłem nieuzasadnionych strat wynikających z konie­czności doprowadzania do końca procesów realizacji zadań obarczonych błędami. Ponadto wadami użytkowa­nia systemu cyfrowego w trybie pracy wsadowej są długie czasy oczekiwania i organizowania wsadu, a także daleko posunięta izolacja użytkownika od systemu cyfrowego. Warto zauważyć, że z opisywanym trybem użytkowania komputerów jest związane pojęcie czasu obrotu zadania, czyli czasu, który upływa między momentem oddania zadania do realizacji a momentem uzyskania wyniku obli­czeń.