Struktura zapisu informacji w pamięciach taśmowych, dyskowych i bębnowych jest identyczna. Informacje są zapisywane lub odczytywane szeregowo, tj. zgodnie z kolejnością zapisu w obrębie danego bloku informacji. Urządzenia wejściowo-wyjściowę – to sprzęt umożliwia­jący wymianę informacji i danych między użytkownikiem a systemem liczącym, urządzenia te odznaczają się dużą różnorodnością, co wynika z wielorakich funkcji, jakie mogą spełniać systemy liczące.Podstawowymi urządzeniami wejściowymi są czytniki taśm i kart papierowych/ Informacje na nośnikach (tj. taśmach i kartach papierowych) są przedstawiane w postaci ustalonych kombinacji dziurek wycinanych w rządkach. Zbiory stosowanych kombinacji dziurek dla przedstawiania wprowadzonych danych oraz informacji nazywa się kodami odpowiednio taśm lub kart papiero­wych. W czasie wczytywania taśm lub kart zakodowana na nich informacja zostaje przetłumaczona na odpowiada­jącą jej postać wewnątrzmaszynową, a następnie – prze­niesiona do pamięci. Prędkość czytania współczesnych czytników taśm papierowych wynosi ok. 1000 rządków na sekundę, zaś kart papierowych – 1000 na minutę. Przyj­mując, że najczęściej spotyka się karty papierowe, na któ­rych można wyciąć 80 rządków (zwanych tu kolumnami), można stwierdzić, iż szybkości wprowadzania danych za pomocą taśm i kart papierowych są porównywalne.