Najczęściej rozkaz określa rodzaj operacji, jaka ma być wykonywana, oraz adresy danych, które biorą w niej udział. Każdy rozkaz jest przesyłany do układu sterowania procesora, gdzie podlega zdekodowaniu, po czym jest generowana sekwencja sygnałów powodujących jego wykonanie. W operacji dekodowania wykorzystuje się inny rejestr specjalnego przeznaczenia, tzw. rejestr rozkazów.Wpisanie rozkazu do rejestru rozkazów powoduje zwiększenie zawartości licznika rozkazów o 1 (czyli przygo­towanie adresu kolejnego rozkazu w programie). Tak dzieje się w przypadku wszystkich rozkazów oprócz tzw. rozkazów sterujących, które powodują wprowadzenie do licznika rozkazów własnych wartości (czyli przygotowanie adresu innego rozkazu). Układ sterowania procesora wykonuje jeden stały algo­rytm według następującej zasady: jeżeli wykonany rozkaz nie należy do grupy rozkazów sterujących, to jako kolejny będzie wykonywany rozkaz zapisany w pamięci operacyj­nej pod adresem o 1 większym niż adres wykonywanego rozkazu; w przeciwnym wypadku jako kolejny będzie wykonany rozkaz, którego adres wpisany został właśnie do licznika rozkazów. Mając to na uwadze, można powie­dzieć, że układ sterowania procesora znajduje się pod kon­trolą programu.