Swojego wrodzonego potencjału umysłowego. Jak dobitnie podkreśla|łem w rozdziale I., uzdolnienia wychowawcze nie są wynikiem dużej inteligencji, niezwykłych osiągnięć naukowych lub dobrobytu materialnego rodziców. Uzdolnieni rodzice mogą mieć wszystkie te cechy albo nie posiadać żadnej z nich, lecz fakt ten nie ma żadnego wpływu na uwieńczony sukcesem rozwój umysłowy dziecka również ich całkowity brak – pod warunkiem, że nie będzie to wypadek skrajny – nie wróży nieuchronnej porażki.

Dorośli często zadają mi pytanie o to, co stanowi „dobre” oto|czenie – środowisko. Jak wspomniałem wcześniej, nie można ustalić praw, ponieważ każde dziecko jest jednostką niepowtarzalną. Można jedynie ocenić, czy dane środowisko było „dobre” lub „złe” dla danego dziecka, jeżeli spojrzymy na jego intelektualne, twórcze i społeczne osiągnięcia. Nawet dziecko wychowujące się w domu, który uchodzi za środowisko powodujące zahamowanie rozwoju umysłowego, może wy|rosnąć na wspaniałego, mądrego człowieka. W tym wypadku często pozbawienie dziecka dobrych warunków zadziałało jak bodziec, który pchnął je do osiągnięcia wielkich rzeczy w życiu. Jednak tych wypad|ków jest o wiele mniej niż ich przeciwieństw, gdy dziecko ulega okale|czeniu, może nawet na całe życie, wskutek okazywanego mu lekceważe|nia oraz braku bodźców w otoczeniu. Otóż, chociaż nie można wypo|wiadać się w tej kwestii jednoznacznie, to jednak istnieją ogólne zasady wychowania dzieci, kóre najczęściej odnoszą korzystne skutki w wypad|ku większości dzieci. Uzdolnieni rodzice, którzy odpowiedzieli na py|tania zawarte w moich kwestionariuszach służących do badania róż|nych podejść stosowanych przez rodziców w wychowaniu dzieci po|niżej 5 lat, wykazali, że sugerowane poniżej metody są szeroko rozpo|wszechnione.