Świadczenia zostają wstrzymane w razie wyjazdu uprawnionego za granicę na pobyt dłuższy niż 2 miesiące, w razie niemożności ustalenia adresu lub z innych przyczyn braku możności dokonania wypłaty, a także jeżeli uprawniony-(jego przedstawiciel ustawowy) odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień okoliczności mających wpływ na wypłatę. Po ustaniu przyczyn wstrzymania Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje decyzję co do wypłaty świadczeń w części lub w całości za okres wstrzymania, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Jeżeli jednak wznowienie wypłaty nie nastąpi w ciągu jednego roku od jej wstrzymania, postępowanie ulega umorzeniu z mocy prawa. Zakład podejmuje decyzję o zaprzestaniu wypłaty świadczeń, jeżeli wygasł obowiązek alimentacyjny lub po osiągnięciu pełnoletności przez uprawnionego, albo gdy odpadnie choćby jeden z warunków, od którego zależy przyznanie świadczenia. Zakład jednak odstępuje od wydania takiej decyzji mimo wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wskutek śmierci osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, jeżeli uprawnionemu do alimentów nie przysługuje renta rodzinna, stałe świadczenie z pomocy społecznej lub inna stała pomoc. Wtedy świadczenie wypłaca się w kwocie przysługującej w dniu śmierci zobowiązanego do płacenia alimentów, nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy.