WYMIENIONE CECHY

Wyżej wymienione cechy wraz z równoległą i prawie niezależną pracą arytmometru, pamięci operacyjnej i kanałów wejścia-wyjścia przyczyniają się do wydatnego zwiększenia mocy obliczeniowej eksploatowanych kompu­terów. W tej grupie elementów wymienić należy wielo- programowość, która pozwala na jednoczesne przetwarza­nie od kilku do kilkunastu programów użytkowych, a także subprogramowość, czyli organizację własną programów. Ta ostatnia pozwala na wydzielanie w programach auto­nomicznych segmentów, między którymi program może przekazywać sterowanie, mając na uwadze efektywność wykorzystania zasobów systemu komputerowego. Inną cechą współczesnych systemów komputerowych jest wie­lodostępność, dzięki której z jednostką centralną może współpracować kilkadziesiąt urządzeń zewnętrznych zain­stalowanych zarówno w niewielkiej, jak i dużej odległości od niej. Wiele komputerów jest wyposażonych w tzw. kanały przemysłowe, które umożliwiają sterowanie w cza­sie rzeczywistym. Dzięki nim jest możliwe automatyczne zbieranie informacji z wielu punktów pomiarowych okreś­lonego procesu fizycznego, przetwarzanie ich przez kom­puter, a następnie na podstawie uzyskanych wyników przetwarzania, sterowanie wieloma urządzeniami wyko­nawczymi w czasie i z szybkością zgodną z przebiegiem procesu technologicznego.