Każdego z nas pracodawca może wysłać w delegację, tak by praca, którą zazwyczaj wykonujemy na terenie zakładu pracy, została wykonana w innym miejscu. Oddelegowanie pracownika do innej pracy może nastąpić tylko za jego zgodą. Praca, którą pracodawca przekazuje do wykonania pracownikowi, musi odpowiadać jego umiejętnością i stanowisku. Również w kwestii wynagrodzenia pracowników oddelegowanych nic nie ulega zmianie.Kwestię takiego wynagrodzenia regulują regulaminy wynagrodzenia, lub układy zbiorowe pracy, obowiązujące w danym zakładzie. Inną pracą, w rozumieniu kodeksu pracy, jest praca rodzajowo inna. Nie można traktować pracy wykonywanej w innym miejscu, jako innej. Miejscem pracy, nazywamy miejsce w którym pracownik, zgodnie z treścią stosunku pracy, jest obowiązany do wykonywania świadczenia pracy. Nie musi być to jedno stałe miejsce. W przypadku zmiany treści stosunku pracy i wynagrodzenia stosuje się przepisy, regulujące wypowiedzenie warunków płacy i pracy. Pracownik może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę, jeśli nie godzi się na zmiany.