Zasiłek jest wypłacany w jednakowej zryczałtowanej wysokości (dla samotnie wychowujących ryczałt jest wyższy). Kwota jest waloryzowana od l marca, l czerwca, l września i l grudnia każdego roku w zależności od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia pracowników i ogłaszana co kwartał. Jednakże warunkiem uzyskania zasiłku jest, aby dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w roku ubiegłym, co sprawia, że prawo do zasiłku uzyskują jedynie pracownice w rodzinach o najniższym dochodzie. Prawo do zasiłku ustala się corocznie od l marca do końca lutego następnego roku. Prawo do zasiłku nie przysługuje w razie korzystania z urlopu krótszego niż 3 miesiące, przekroczenia progu dochodowego, umieszczenia dziecka w żłobku, zakładzie specjalnym, domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej i w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki (z wyjątkiem pobytu matki lub dziecka w okresie 6 miesięcy w szpitalu lub sanatorium), pobierania emerytury (renty inwalidzkiej), podjęcia zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę dotychczasowego, wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub o dzieło w razie przekroczenia kwoty przeciętnego wynagrodzenia pracowników w roku ubiegłym (wyjątek stanowi praca nakładcza).